Thư viện tài liệu

Giới thiệu sách nghiệp vụ sư phạm
Nghị quyết đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nhằm đưa giáo dục Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, theo một nguyên lý mới. Giáo sư Hồ Ngọc Đại đưa ra quan điểm: “...
Chi tiết