Cán bộ giáo viên

Cán bộ giáo viên

Năm học 2018-2019, đội ngũ cán bộ giáo viên của Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục có 41 thầy cô, gồm 4 tổ chuyên môn:

  1. Tổ Toán:

– Số lượng giáo viên: 10 thầy cô.

– Các môn học giảng dạy: Toán, Tin học, Giáo dục lối sống.

  1. Tổ Tiếng Việt

– Số lượng giáo viên: 17 thầy cô.

– Các môn học giảng dạy: Tiếng Việt, Văn, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục lối sống.

  1. Tổ Tiếng Anh

– Số lượng giáo viên: 7 thầy cô.

– Các môn học giảng dạy: Tiếng Anh.

  1. Tổ Nghệ thuật

– Số lượng giáo viên: 7 thầy cô.

– Các môn học giảng dạy: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Thủ công, Kĩ thuật, Thư viện, Giáo dục lối sống.