Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục chính khoá
Các môn học và hoạt động giáo dục Tiếng Việt CGD thành công là do học tiếng Việt học được phương pháp học, phương pháp tư duy ngôn ngữ. Ngay từ lớp một, bằng cách phân tích ngữ âm, tìm ra cấu trúc của...
Chi tiết